Regulamin gabinetu Kinezjoteka

REGULAMIN ORGANIZACYJNY
PRAKTYKI ZAWODOWEJ “Joanna Gajewska Kinezjoteka”
§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa sposób i warunki udzielania świadczeń zdrowotnych przez „Joanna Gajewska Kinezjoteka” prowadzącą indywidualną praktykę fizjoterapeutyczną (dalej: „Praktyka”).
 2. Rodzaj Praktyki to: 98 – indywidualna praktyka fizjoterapeutyczna oraz 93 – indywidualna praktyka fizjoterapeutyczna wyłącznie w zakładzie leczniczym.
 3. Praktyka działa na podstawie Regulaminu oraz obowiązującego prawa, a w szczególności:
  1) ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej;
  2) ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty;
  3) ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw
  Pacjenta;
  4) innych przepisów, mających wpływ na działalność podmiotów wykonujących
  działalność leczniczą, w tym aktów wykonawczych do ustaw wymienionych
  w punkcie 1) – 3) powyżej.
 4. Praktyka jest wpisana do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą
  numer księgi rejestrowej: 000000268728, organ rejestrowy: Krajowa Izba Fizjoterapeutów.
  §2.
  CELE I ZADANIA PRAKTYKI
 5. Celem Praktyki jest organizowanie i udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych z zakresu fizjoterapii, służących ratowaniu, zachowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia.
 6. Do zadań Praktyki należy w szczególności:
  1) udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu fizjoterapii, w tym udzielanie
  indywidualnych porad i konsultacji w zakresie fizjoterapii,
  2) działania edukacyjne na rzecz pacjentów, promocja zdrowia i działania mające
  na celu fizjoprofilaktykę zdrowia;
  3) współdziałanie z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą;
  4) inne zadanie wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
  §3.
  RODZAJ DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ I ZAKRES UDZIELANYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH
 7. Praktyka prowadzi działalność leczniczą rodzaju ambulatoryjne świadczenia zdrowotne.
 8. Praktyka udziela ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych z zakresu fizjoterapii, polegających na:
  1) diagnostyce funkcjonalnej pacjenta;
  2) kwalifikowaniu, planowaniu i prowadzeniu kinezyterapii;
  3) kwalifikowaniu, planowaniu i prowadzeniu masażu;
  4) prowadzeniu działalności fizjoprofilaktycznej, polegającej na popularyzowaniu
  zachowań prozdrowotnych oraz kształtowaniu i podtrzymywaniu sprawności
  i wydolności osób w różnym wieku w celu zapobiegania niepełnosprawności;
  5) wydawaniu opinii i orzeczeń odnośnie do stanu funkcjonalnego osób
  poddawanych fizjoterapii oraz przebiegu procesu fizjoterapii; 6) nauczaniu pacjentów mechanizmów kompensacyjnych i adaptacji do zmienionego potencjału funkcji ciała i aktywności.
  §4. MIEJSCE UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH
  Miejscem udzielania świadczeń zdrowotnych jest gabinet, znajdujący się pod adresem: Dunajewskiego 5c, 31-133 Kraków.
  §5.
  PRZEBIEG I ORGANIZACJA PROCESU UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH
 9. Świadczenia zdrowotne są udzielane wyłącznie odpłatnie. Wysokość opłat za udzielone świadczenia zdrowotne określa cennik, stanowiący Załącznik nr 1 do Regulaminu.
 10. Świadczenia zdrowotne są udzielane od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 21:00 (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy). W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość udzielenia świadczeń zdrowotnych w innych dniach i godzinach.
 11. Świadczenia zdrowotne są udzielane pacjentom po uprzedniej rejestracji, w terminie ustalonym z pacjentem.
 12. Rejestracja pacjentów odbywa się: 1) za pośrednictwem strony internetowej www.kinezjoteka.pl i rejestracji online programu Medfile, 2) telefonicznie, 3) e-mailowo pod adresem kinezjoteka@gmail.com.
 13. Pacjenci mogą rejestrować się osobiście albo za pośrednictwem przedstawiciela
  ustawowego lub faktycznego.
 14. Płatność za udzielane świadczenia zdrowotne ma miejsce po udzieleniu świadczenia.
  Dostępne formy płatności to: gotówka, karta płatnicza.
 15. Przed przystąpieniem do udzielenia świadczenia zdrowotnego pacjent lub jego
  przedstawiciel ustawowy bądź faktyczny zobowiązany jest:
  1) okazać dokument tożsamości pacjenta oraz podać dane pacjenta niezbędne
  do prawidłowego uzupełnienia dokumentacji medycznej (a w szczególności:
  imię i nazwisko, numer PESEL i adres zamieszkania);
  2) udzielić wszelkich wymaganych prawem zgód;
  3) zaakceptować postanowienia regulaminów oraz klauzuli przetwarzania
  danych osobowych;
  4) udzielić wszelkich informacji niezbędnych do prawidłowego udzielenia
  świadczenia zdrowotnego;
  5) okazać posiadaną dokumentację medyczną oraz wyniki badań;
  6) dokonać płatności za udzielenie świadczenia zdrowotnego.
 16. Godzina wizyty podana przy rejestracji jest godziną rozpoczęcia udzielania świadczenia zdrowotnego. Pacjent zobowiązany jest do stawienia się w gabinecie na 10 minut przed pierwszą umówioną godziną wizyty.
 17. W przypadku spóźnienia się pacjenta na wizytę ulega ona odpowiedniemu skróceniu.
  Pacjent może odwołać wizytę (zmienić jej termin) na 24 godziny przed umówioną godziną wizyty. W przypadku odwołania (zmiany terminu) wizyty po tym terminie, Praktyka jest uprawniona do dochodzenia od pacjenta odszkodowania w wysokości równowartości wizyty odwołanej (zmienionej) po terminie. Każdy przypadek będzie rozpatrywany indywidualnie. W przypadku, gdy w trakcie udzielenia świadczenia zdrowotnego nastąpi konieczność udzielenia dodatkowych świadczeń ich koszt jest ustalany indywidualnie z pacjentem, a płatność za udzielone świadczenie zdrowotne odbywa się niezwłocznie po jego udzieleniu.
 18. W związku z zapłatą za udzielone świadczenia zdrowotne, wystawiany jest paragon fiskalny lub faktura, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
  §6.
  UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ
 19. Praktyka prowadzi, przechowuje i udostępnia dokumentację medyczną osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych, zgodnie z zasadami określonymi w przepisach prawa, a w szczególności w ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz przepisach wykonawczych do tej ustawy.
 20. Praktyka zapewnia ochronę danych zawartych w dokumentacji medycznej.
 21. Dokumentacja medyczna jest udostępniana pacjentowi oraz innym podmiotom i osobom wskazanym w ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta
  i Rzeczniku praw Pacjenta.
 22. Dokumentacja medyczna jest przechowywana przez okres przewidziany w
  przepisach prawa.
 23. Wysokość opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej określa Załącznik nr 2 do
  Regulaminu.
  §7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 24. Integralną część Regulaminu stanowią wymienione w nim następujące załączniki:
  1) Załącznik nr 1 – CENNIK OPŁAT ZA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE;
  2) Załącznik nr 2 – CENNIK OPŁAT ZA UDOSTĘPNIENIE DOKUMENTACJI
  MEDYCZNEJ.
 25. Wszyscy pracownicy Praktyki, pacjenci Praktyki, osoby odwiedzające oraz inne
  osoby przebywające w miejscu udzielania świadczeń zdrowotnych, o którym mowa w § 4 Regulaminu, w związku z procesem udzielania świadczeń zdrowotnych, są zobowiązani do przestrzegania Regulaminu.
 26. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa, a w szczególności ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty, ustawy z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, akty wykonawcze do tych ustaw oraz inne przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
 27. Regulamin wchodzi w życie z dniem 2.04.2024r.

Załącznik nr 1 do REGULAMINU PRAKTYKI

ŚWIADCZENIE ZDROWOTNE
CENA BRUTTO
Fizjoterapia stomatologiczna dzieci i dorosłych:
– Pierwsza wizyta (45-50 minut): 200 zł
– Kolejna wizyta (45-50 minut): 200 zł
Załącznik nr 2 do REGULAMINU PRAKTYKI
CENNIK OPŁAT ZA UDOSTĘPNIENIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ
przez „Joanna Gajewska Kinezjoteka”

OPŁATA ZA UDOSTĘPNIENIE
1. Kopia dokumentacji medycznej: 0,36 zł za stronę
2. Wydruk dokumentacji medycznej: 0,36 zł za stronę
3. Odpis dokumentacji medycznej: 10,33 za stronę
4. Wyciąg dokumentacji medycznej: 10,33 za stronę
5. Na informatycznym nośniku danych (płyta CD lub DVD): 2,06 zł
6. Pierwsze udostępnienie dokumentacji medycznej w postaci kopii, wydruku, odpisu lub wyciągu lub na informatycznym nośniku danych: bezpłatnie.